Pobočky Město Vyškov

Město Vyškov

První písemná zpráva pochází z roku 1141. Město se nachází v nadmořské výšce 254 metrů. Na území žije 22 374 obyvatel. Poskytujeme služby Czech POINTu.

Hlavní pobočka

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

Město Vyškov

Vnitřní kontrola činnosti odborů a oddělení úřadu a nakládání s finančními a hmotnými prostředky. Kontrolujeme i příjemce finanční podpory.

Útvar interního auditu a kontroly

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

Město Vyškov

Poskytuje odborné sociální poradenství, zajišťuje agendu spojenou s poskytováním dotací a grantů neziskovým organizacím v oblasti sociálních služeb, podpory rodin a zdravotnictví, vydává parkovací průkazy „O7“ označující vozidlo přepravující osobu ZTP ...

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

Město Vyškov

Výkon státní správy v oblasti ochrany ovzduší, odpadů, myslivosti, lesů, zem. půdního fondu, přírody a krajiny, rybářství, vodního hospodářství, vodovodů a kanalizací. Vydávání rybářských lístků a povolování kácení dřevin na území města.

Odbor životního prostředí

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

Město Vyškov

Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel, projednávání a rozhodování přestupků zejména na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a majetku, příjem žádostí o vydání občanských průkazů, cestovních dokladů, hlášení městského rozhlasu.

Odbor správní a vnitřních věcí

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

Město Vyškov

Agenda registru silničních a zvláštních vozidel, řidičů, projednávání a rozhodování o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, koordinace činnosti v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (BESIP), schvalování ...

Město Vyškov

Vydává územní rozhodnutí a územní souhlas, provádí činnosti na úseku stavebního řádu, přiděluje čísla popisná, evidenční a orientační pro budovy ve městě, vybírá správní poplatky za úkony dle pracovní náplně.

Stavební úřad

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

Město Vyškov

Územně plánovací dokumentace a podklady, zpracování programů a záměrů rozvoje a využití území, lokalit a objektů, realizace vybraných rozvojových programů do fáze vydání územního rozhodnutí, zpracování rozvojových studií konkrétních lokalit, péče o …

Odbor územního plánování a rozvoje

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

Město Vyškov

Poskytování informací, koncepční a metodické pomoci školám a školským zařízením, spolupráce s organizátory sportovních akcí na územní města, prevence kriminality – preventivní programy zaměřené na volný čas dětí a mládeže, státní správa na úseku státní …

Odbor školství, kultury a sportu

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

Město Vyškov

Připravuje a zabezpečuje podklady pro jednání příslušných orgánů města rozhodujících o nakládání nebo jiném právním zatížení nemovitého majetku zapisovaného do katastru nemovitostí, vyjma bytových domů a bytů, připravuje a zabezpečuje realizaci ...

Odbor majetkoprávní

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

Město Vyškov

Zabezpečuje podklady a vydává souhrnná stanoviska za město v postavení účastníka územního řízení, popřípadě stavebního řízení před stavebním úřadem, zajišťuje přípravu a realizaci investičních akcí města a oprav nemovitého majetku nad rámec běžné ...

Odbor investiční

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

Město Vyškov

Zajištění správy veřejných prostor města a komunikací, hospodaření s byty a nebytovými prostory, eviduje žádosti o přidělení bytu, navrhuje přidělení bytů a nebytových prostor.

Odbor místního hospodářství

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

Město Vyškov

Návrh rozpočtu města, hospodaření podle rozpočtu a kontrola jeho čerpání za město jako celek, komplexní vedení účetnictví města, závěrečný účet města, rozpočtový výhled jako pomocný nástroj sloužící pro střednědobé finanční plánování, vedení pokladny …

Odbor finanční

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Město Vyškov

Vydávání průkazů živnostenských oprávnění, vydávání rozhodnutí o zrušení či pozastavení živnostenských oprávnění, výpisy z živnostenského rejstříku pro potřeby policie, soudů, veřejných či soukromých subjektů, živnostenská kontrola a sankční řízení.

Živnostenský úřad

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

Město Vyškov

Dohled nad dodržováním veřejného pořádku a pravidel občanského soužití, dohled nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích, odhalování přestupků či jiných správních deliktů, ukládání a vybírání pokut v blokovém řízení, obsluha ...

Město Vyškov

Turistické informace o městě a regionu, informace o kulturních a sportovních akcích, přehled ubytovacích a stravovacích zařízení v regionu, materiály, publikace o městě a regionu, cyklomapy, suvenýry, vstupenky na kulturně-společenské akce, ...

Turistické informační centrum

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)